Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor diensten van Luyten.Info

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden voor diensten van Luyten.Info, verder genoemd als “Algemene Voorwaarden”, betreft een overeenkomst, die samen met de individuele contracten en hun voorwaarden, de verhouding regelt, tussen enerzijds Luyten.Info (vertegenwoordigd door Wouter Luyten), Doornzele Dries 29/A, 9940 Evergem, België, met ondernemingsnummer BE 0882.753.745, verder genoemd als “Luyten.Info” en U, de gebruiker, verder vernoemd als “de klant” van de diensten en/of producten geleverd door Luyten.Info. Door gebruik te maken van de diensten en/of producten van Luyten.Info, wordt de klant geacht in te stemmen met de onderhavige bepalingen. Dit document geldt voor alle rechtsbetrekkingen van welke aard ook. Hiertoe bij voorbeeld het gebruik van software, iedere dienstverlening, iedere overeenkomst. Deze voorwaarden zijn, zonder uitzondering, onvoorwaardelijk en ten alle tijde van toepassing. Dit document kan steeds op initiatief van Luyten.Info gewijzigd worden. Deze veranderingen treden ten laatste 21 kalenderdagen na bekendmaking in werking en gelden dan zowel voor de nieuwe als voor de reeds bestaande overeenkomsten. De wijziging op zich is geen geldige grond tot beëindiging van de overeenkomst. De bekendmaking van de wijziging(en) kan steeds gebeuren door het versturen van een e-mail naar de klant met vermelding dat er aanpassingen werden gedaan aan dit document. De klant kan zich niet akkoord verklaren met de wijzigingen in dit document ten opzichte van de voorgaande versie, door binnen de 7 kalenderdagen Luyten.Info hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan door een door Luyten.Info bevestigde e-mail te sturen naar Luyten.Info (administratie@luyten.info) met duidelijke omschrijving en reden waarom de klant zich niet akkoord verklaart. Beide partijen zullen dan overleggen om tot een onderlinge overeenkomst te komen. Eventueel kan er specifiek voor deze klant een uitzondering schriftelijk worden vastgelegd. Indien beide partijen niet tot een onderling akkoord komen, kan stopzetting van de dienstverlening hiervan het gevolg zijn. Daar dit document de verkoopsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden betreft van de door Luyten.Info geleverde producten en/of diensten, zal Luyten.Info niet overgaan tot levering van de betreffende producten en/of diensten, indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals beschreven in dit document, of de klant niet verklaart akkoord te zijn met de voorwaarden zoals beschreven in dit document. Verder zal Luyten.Info ook overgaan tot stopzetting van de dienstverlening indien blijkt dat de klant de voorwaarden in dit document niet naleeft.

Artikel 2: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste zestig (60) dagen voor de afloop van de termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

Artikel 3: Prijzen

Prijzen welke door Luyten.Info in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders expliciet vermeld. Luyten.Info behoudt zich het recht voor haar tarieven op elk moment te wijzigen. Een tariefwijziging gaat steeds in vanaf de volgende aankoop en/of verlenging van dienstverlening. Tarieven door Luyten.Info meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 8 uur tot 17 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

Artikel 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door Luyten.Info opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Luyten.Info en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Luyten.Info tevens het recht om een administratiekost van 250 EURO aan te rekenen. Tevens geeft elke laattijdige betaling Luyten.Info het recht om alle diensten van de betreffende klantenrekening op te schorten. Verder zal voor elke verstuurde herinnering een administratiekost van 10 EURO worden aangerekend. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens 500 EURO per geval), alsook kosten voor heractivatie na opschorting van de dienstverlening, zullen worden gedragen door de klant. Indien een factuur die op de vervaldag niet is betaald diensten omvat zoals domeinnamen en/of hosting accounts of opties op hosting accounts, dan zullen deze diensten niet worden verlengd en na verstrijking van de abonnementsperiode worden verwijderd. De klant staat hierbij zijn recht af om enige schadevergoeding van Luyten.Info te claimen.

Artikel 5: Levering van Software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Luyten.Info voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Luyten.Info wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Luyten.Info leiden. Geen enkele overeenkomst met Luyten.Info brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Luyten.Info of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Artikel 6: Registratie van domeinnamen en activiteit van webhosting

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van Luyten.Info onder de URL www.Luyten.Info, en verklaart dat Luyten.Info hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Luyten.Info draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. … De klant zal Luyten.Info telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting, waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.Luyten.Info evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

Artikel 7: Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Luyten.Info of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Luyten.Info. Op eerste verzoek van Luyten.Info zal de klant Luyten.Info hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Luyten.Info die hiermee verband houdt. Het gebruik van illegale software of andere illegale bestanden zijn verboden. Spamming is op alle door Luyten.Info ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Luyten.Info alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. Elke inbreuk hierop zal resulteren in een stopzetting van de dienstverlening. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Luyten.Info te claimen. Zo laat Luyten.Info bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van Luyten.Info activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

In geen geval is Luyten.Info aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Luyten.Info kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Luyten.Info netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Luyten.Info. Luyten.Info zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Luyten.Info gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Luyten.Info volgens of in verband met een met de Luyten.Info gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 9: Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Luyten.Info, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Luyten.Info tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Luyten.Info toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: Administratie@Luyten.Info. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen en aanpassen, via de website op het adres https://www.luyten.info/beheer). Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Luyten.Info behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 10: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Luyten.Info voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Luyten.Info. Indien een bepaling van een met Luyten.Info gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Luyten.Info worden meegedeeld.

Artikel 11: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met Luyten.Info is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Luyten.Info zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Gent.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Luyten.Info en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Luyten.Info of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luyten.Info de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van Luyten.Info of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. Luyten.Info staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Luyten.Info geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Laatste aanpassing op zondag 21 december 2014.

Download de Algemene Voorwaarden (PDF).

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten